66街地鐵

 

DSCF9154  

DSCF9145

 

DSCF9146

 

DSCF9147

 

DSCF9148

 

DSCF9149DSCF9150DSCF9151

 

DSCF9152

 

DSCF9153

 

DSCF9154

 

DSCF9155

 

DSCF9156

 

DSCF9157

 

DSCF9158

 

DSCF9159

 

DSCF9160

 

DSCF9161

 

DSCF9162

 

DSCF9163

 

DSCF9164

 

DSCF9165

 

DSCF9166

 

DSCF9167

 

DSCF9168

DSCF9186

 

DSCF9187

 

DSCF9188

 

DSCF9189

 

DSCF9190

DSCF9191

 

DSCF9192

 

DSCF9193

 

DSCF9194

 

DSCF9195

DSCF9196   

DSCF9321

 

DSCF9322

 

DSCF9323

 

 

 快照-4  

 

 

林肯音樂中心(66th Street - Lincoln Center)

DSCF9169

 

DSCF9170

 

DSCF9171

 

DSCF9172

 

DSCF9173

 

DSCF9174

 

DSCF9175

 

DSCF9176

 

DSCF9177

 

DSCF9178

 

DSCF9179

DSCF9180  

 DSCF9181

 

DSCF9182

 

DSCF9183

 

DSCF9184

 

DSCF9185

 

DSCF9198

 

DSCF9199

 

DSCF9200

 

DSCF9201

 

DSCF9202

 

DSCF9203

 

DSCF9204

 

DSCF9205

 

DSCF9206

 

DSCF9207

 

DSCF9208

 

DSCF9209

 

DSCF9210

 

DSCF9211

 

DSCF9212

 

DSCF9213  

 DSCF9214

 

DSCF9215

 

DSCF9217

 

DSCF9218

 

DSCF9219

 

DSCF9220

 

DSCF9221

 

DSCF9222

 

DSCF9223

 

DSCF9224

 

DSCF9225

 

DSCF9226

 

DSCF9227

 

DSCF9228

 

DSCF9229

 

DSCF9230

 

DSCF9231

 

DSCF9232

 

DSCF9233

 

DSCF9234

 

DSCF9235  

DSCF9236

 

DSCF9237

 

DSCF9238

 

DSCF9239

 

 

 

 李宗盛 [既然青春留不住演唱會紐約場]

 

G20150405_104954 (23)

 

G20150405_104954 (24)

 

G20150405_104954 (25)

 

G20150405_104954 (26)

 

G20150405_104954 (27)

 

G20150405_104954 (28)

 

G20150405_104954 (29)

 

 

G20150405_104954 (30)

 

G20150405_104954 (31)

 

G20150405_104954 (32)

 

G20150405_104954 (33)

 

G20150405_104954 (34)

 

G20150405_104954 (35)

 

G20150405_104954 (36)

 

G20150405_104954 (37)

 

G20150405_104954 (38)

 

G20150405_104954 (39)

 

G20150405_104954 (40)

 

G20150405_104954 (41)

 

G20150405_104954 (42)

 

G20150405_104954 (43)

 

 G20150405_104954 (44)

G20150405_104954 (45)

G20150405_104954 (46)

 

G20150405_104954 (47)

G20150405_104954 (48)

G20150405_104954 (49)

 

G20150405_104954 (50)

G20150405_104954 (51)

 

G20150405_104954 (52)

G20150405_104954 (53)

G20150405_104954 (54)

G20150405_104954 (55)

G20150405_104954 (56)

G20150405_104954 (57)  

捕捉野生傅娟及歐陽家三姊妹

 

G20150405_104954 (58)

 

G20150405_104954 (59)

G20150405_104954 (60)

G20150405_104954 (61)

G20150405_104954 (62)

G20150405_104954  

 

DSCF9240

 

DSCF9241

 

DSCF9242

 

DSCF9244

 

DSCF9251

 

DSCF9252

 

DSCF9253

 

DSCF9254

 

DSCF9255

 

DSCF9257

 

DSCF9258

 

DSCF9259

 

DSCF9261

 

DSCF9262

 

DSCF9263

 

DSCF9264

 

DSCF9265

 

DSCF9267

 

DSCF9269

 

DSCF9270  

DSCF9271

 

DSCF9272

 

DSCF9273

 

DSCF9274

 

DSCF9275

 

DSCF9276

 

DSCF9277

 

DSCF9278

 

DSCF9279

 

DSCF9280

 

DSCF9281

 

DSCF9282

 

DSCF9283

 

DSCF9284

 

DSCF9285

 

 

DSCF9286

 

DSCF9287

 

DSCF9288

 

DSCF9289

 

DSCF9290

 

DSCF9291  

 DSCF9292

 

DSCF9293

 

DSCF9294

 

DSCF9295

 

DSCF9296

 

DSCF9297

 

DSCF9298

 

DSCF9299

 

DSCF9300

 

DSCF9301

 

DSCF9302

 

DSCF9303

 

DSCF9304

 

DSCF9305

 

DSCF9306

 

DSCF9307

 

DSCF9310

 

DSCF9311

 

DSCF9312

 

DSCF9313

 

DSCF9314  

 

 DSCF9315

 

DSCF9316

 

DSCF9317

 

DSCF9318

 

DSCF9319

 

DSCF9320  

 

 

 

    全站熱搜

    TinaRay 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()